STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 32
hrvatski kontekst i pretpostavke kulturnog razvitka
Izvori stvaralaEke imaginacije i sumnje 
Hrvatski je identitet izvorno zami ljen u krugu jezikoslovaca, knji evnika i klerika, koji
su bili poneseni romantiEkim uvjerenjem o upravljaEkoj moEi velikih ideja. Takvo uvje 
renje u me uvremenu je zamijenio patos odgovornosti kulturne elite za sudbinu nacije.
U njemu prevladava intelektualna sumnja u smisao politiEkog vo enja nacije, a jo vi e
nezadovoljstvo odnosom politike prema kulturi, znanosti i obrazovanju, dijelovima ne 
koE jedinstvene narodne knji evnosti namijenjene prosvjeEivanju puka ( ulek, Vuko 
tinoviE /Gross, 1985/). Danas pak institucionalno ra trkana, uglavnom ironiEna spram
mita o moEi kulture i razoEarana rezultatima samostalnog nacionalnog razvoja, nalazeEi
se u sjeni drugih razvojnih problema i uzmiEuEi pred naletom masovne kulture u kojoj
ne vidi odraz svojih vrijednosti  visoka kultura preispituje smisao svog postojanja i mo 
guEnosti opstanka. Kao zainteresirani struEnjaci iz razliEitih podruEja kulture, dijelom i
znanosti i obrazovanja, poku at Eemo razabrati stvaralaEki potencijal i razvojne  anse
kulture u novim okolnostima. Te inom i proturjeEnostima te nove okolnosti podsjeEaju
na doba nastajanja hrvatske nacije. BuduEi da su mnoge reakcije na okolnosti i okru e 
nje u hrvatskoj pro losti upravo ono to valja prevladati, takve Ee nam analogije poslu i 
ti samo kao povod za nov pristup sada njosti.
Reaktivni identitet
Hrvatski nacionalni identitet najprije se oblikovao pod utjecajima irokogrudnog roman 
tizma i prosvjetiteljskog univerzalizma, na jednoj strani, te partikularizma i posesivnos 
ti realne politike hegemonijskih sila u okru enju, na drugoj strani. Uz to su vanjski pritis 
ci u smjeru ekonomske modernizacije bili jaEi i u funkciji instaliranja gra anskog sloja
podrijetlom izvan Hrvatske, a unutarnji impulsi slabi i nedostatni za stvaranje vlastitog
srednjeg sloja kao nositelja razvoja. Takve okolnosti ote ale su proaktivno formiranje
identiteta i razvitak samopouzdanja, a pogodovale  irenju ideja odbijanja, ukljuEujuEi
rasistiEki nacionalizam, zatim iluziji veliEine, grupnom konformizmu i negativnim emo 
cionalnim reakcijama ( jalu ) spram uspje nih pojedinaca u vlastitim redovima.
Relacijski identitet
Poku aji da se nasuprot iskljuEujuEem izgradi identitet pripadnosti veEoj obitelji naroda
urodili su sveslavenstvom, jugoslavenstvom i bolesnom privr eno Eu Zapadu (Krle a,
32


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska