STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 31
zemlje dr e da su jednako vrijedna kao i kulturna dobra ostalih zemalja. Kao to nema
nadre enih i podre enih dr ava, nema vi ih i ni ih nacionalnih kultura. Zbog glo 
balizacije i daljnje europske integracije, ukidanjem glavnih dosada njih funkcija nacije 
dr ave, staro naEelo hijerarhije i moEi dolazi u prvi plan, ovaj put u obliku tr i nih sila.
Tr i te je sliEnije carstvu i dinastijama nego demokraciji i parlamentima, u njemu ne vri 
jedi naEelo veEinskog ni konsenzusnog odluEivanja. Visoki dr avni du nosnici oslanjaju
se na pregovore /s WTO/ da bi demontirali domaEu politiEku opoziciju i krenuli s novim
tr i nim strategijama koje bi inaEe bilo nemoguEe implementirati (ITU, 1997: 102).
Je li kultura, kao zadnje upori te nacionalnog suvereniteta, dovoljno jaka da izdr i priti 
sak novog carstva i da, kao i u proteklih stotinjak godina, prikupi resurse za izgradnju
lokalnih politiEkih i gospodarskih prostora? Daljnji razvitak vjerojatno se neEe odvijati
u analogiji s pro lo Eu. Osim toga, integracija Europske unije i drugih velikih regional 
nih sustava ne mora se dalje pravilno i glatko iriti. Naravno, zastoj u integraciji ne bi bio
nikakva utjeha za zemlje izvan tih sustava, a mogao bi postati uzrokom njihovih jo veEih
problema. Zbog toga redefiniranje i daljnje razvijanje znaEenja i vrijednosti kulture te
potencijala lokalnog prostora, poduzetni tva, industrija i drugih sektora za koje se sma 
tra da mogu odr ati egzistenciju, funkcionalnost i identitet lokalnih podruEja u eri glo 
balizacije  postaje prioritetno za buduEi razvitak tih zemalja. 
Kultura, dakle, vi e nije ome eni duh aristokracije ni osnova za izgradnju nacionalne
dr ave. Kulturna politika, tako er, prestaje biti iskljuEivo dr avnim podruEjem. Ali kul 
tura se ne mo e prepustiti hirovima tr i ta, trenutaEnim raspolo enjima bogatih ljudi ni
apatiji siroma nih. Kako neizvjesnost kulturne politike raste, tra e se novi oblici strate 
gijskog mi ljenja i upravljanja kulturom. U tom Eemo smislu govoriti o postnacionalnoj
hrvatskoj kulturi i razvitku, policentriEnoj organizaciji kulturnog planiranja na osnovi
kulturnih regija, itd. 
Smjerovi i oblici me unarodne kulturne suradnje i organizacija od interesa za Hrvatsku
obra eni su u posebnoj dionici.
31


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska