STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 29
me unarodni kontekst
S obzirom na polo aj kulture prema dr avi kulturne politike u svijetu u proteklim deset 
ljeEima odvijaju se u nekoliko razliEitih smjerova (prema: Rasky, 1998):
  Arhitekt : dr ava titi umjetnike i umjetnost kao javno dobro (nordijske zemlje).
  Impresario : dr ava titi kvalitetu proizvoda a manje materijalno zbrinjava umjetnike
(kontinentalna Zapadna Europa).
  Pokrovitelj : dr ava prepu ta odluEivanje neovisnim tijelima struEnjaka (arm s length
bodies, vijeEa za kulturu) i prete no privatnom financiranju (Velika Britanija).
  Facilitator : dr ava podupire davanja za kulturu putem poreznih olak ica, ne odre uje
javne kriterije kvalitete kulturnih proizvoda (SAD).
  In enjer : dr avnopartijski aparat brine se o svemu i potpuno kontrolira kulturu (biv i
i preostali komunistiEki re imi). 
U 1990 ima do lo je do priliEne dezorijentacije u tra enju najpogodnijih vanjskih uzora
za razvitak kulture. Kreatori kulturne politike u kontinentalnoj Europi upiru pogled u
SAD, tra eEi recept za tr i nu efikasnost kulturnih ustanova i proizvodnje, a njihovi
pandani u SAD u tra e u Europi upori te za dokaze kako ne valja Eitavu kulturu prepus 
titi tr i tu. KulturnopolitiEka misao tako je postala Kula babilonska (Schuster, 1997).
Biv e istoEnoeuropske zemlje orijentiraju se prema modelu arhitekta (baltiEke zemlje),
 impresarija (Rumunjska) i pokrovitelja (Poljska, e ka, Ma arska, Slovenija). Ali to
sigurno nije definitivan smjer njihova kretanja i znatno ovisi o tome koje su politiEke
stranke na vlasti. 
UoEljive su razlike izme u zapadnih i biv ih istoEnoeuropskih zemalja kada je rijeE o
prioritetnim ciljevima i glavnim problemima kulturnog razvitka. U IstoEnoj Europi prio 
ritetni su ciljevi za tita nacionalnog jezika i kulturne ba tine, a glavni problemi malo i
nesigurno tr i te za kulturne proizvode, deprofesionalizacija i oskudica proraEunskih
sredstava. U Zapadnoj Europi prioritetni su ciljevi kulturna decentralizacija i diverzi 
fikacija, kulturno poduzetni tvo, razvoj  stvaralaEkih gradova  ili  gradova kulture ,
kulturnog turizma te novih tehnologija, a glavni problemi odnose se na poveEanje zapos 
lenosti u tim novim ni ama kulturnog sektora te na pitanje kako doprijeti do nove publi 
ke (Council of Europe, 2000). 
Zapadnoeuropske zemlje pro le su Eetiri etape kulturnih politika: prosvjetiteljsko idea 
listiEku, profesionalno velfaristiEku, tr i no neoliberalnu i  multikulturalno nacionalis 
tiEku (Volkerling, 1996). Posljednja etapa jo uvijek traje. U njoj se nacionalizam afir 
29


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska