STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 26
Uvozna sistemska rje enja, od tehnolo kih i financijskih do kulturnoindustrijskih, ne bi
se smjelo unositi mehaniEki, bez kritiEke evaluacije i korekcije od strane prvog modusa
znanja i kulture cilja smje tenog u domaEim kulturnim i znanstvenim ustanovama. Ako
se dru tvo ili zajednica u malim zemljama dezintegrira pod utjecajem centrifugalnih pri 
tisaka velikih tr i ta ili vojnopolitiEkih strategija, to znaEi da je nacionalna ili lokalna
kultura izgubila orijentacijski okvir koji je pru ala u pro losti. Jedina prednost malobroj 
ne nacije u odnosu na druge zajednice iste veliEine, npr. velike gradove u svijetu (Hrvat 
ska je brojem stanovnika otprilike kao Chicago), jest to to se u prvom sluEaju radi o za 
jednici s veEim stupnjem unutarnje interakcije i me uzavisnosti. Nacionalna dr ava i
kultura nose izvjesnu politiEku, zakonsku i moralnu obavezu. One pru aju orijentacijski
okvir za odgovarajuEi oblik razvitka zajednice i pona aju se, ili bi se trebale pona ati,
kao odgovorne za sudbinu pripadnika zajednice. Gradske ustanove, kao ni korporacije,
mogu se i ne moraju se tako pona ati. Tako er valja biti skeptiEan prema pomodnom
shvaEanju koje dr ave izjednaEava s velikim korporacijama (kao da ove imaju razvijen
sluh za socijalna ili kulturna pitanja) ili se od gradova oEekuje da ubuduEe nose funkci 
je dr ava u malom (kao u povijesnim gradovima republikama na sjevernom Sredozemlju
i u sjevernoj Europi). Dodu e, moguEe je i po eljno prenijeti neke funkcije dr ave, kao
i kulturne politike, na te razine kako bi se  pribli ile mjestu isporuke  javnih usluga
(Mundy, 2000: 32). Ali supstitucija dr avnih funkcija u kulturi i javnom sektoru, kao i
funkcije prvog modusa znanja i kulture cilja, tim je putem neostvariva. 
U dionici o decentralizaciji kulture preporuEit Eemo, za razliku od takvih shvaEanja,
preno enje planskih funkcija nacionalne kulturne politike na razinu regija, odnosno
 upanija rekonstruiranih u skladu s tradicionalnim kulturnim podruEjima Hrvatske. To je
mnogo sigurniji oblik preno enja vrijednosti i razvojnih funkcija kulture: Hrvatska je
primjerno multiregionalna zemlja. Povijesno je nastala spajanjem svojih regija i na tim
bi razinama mogla u buduEnosti skladno urediti svoj odr ivi razvitak, kako kulturni tako
ekonomski, ekolo ki, turistiEki i drugi, gdje sredi nja vlast iznutra koordinira regionalni
razvitak a regije svoj vlastiti unutarnji i prekograniEni razvitak: zapadnoeuropski, medi 
teranski, srednjoeuropski, jugoistoEnoeuropski i ostali. Ako kultura cilj u Hrvatskoj ima
smisla u novim okolnostima, onda je upravo to naEin da se sna ni impulsi instrumen 
talnog razvitka koji proizvode centrifugalne uEinke ubla e i pretoEe u odr iv i policen 
triEan razvitak. 
26


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska