STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 25
dile su, manje u Francuskoj a vi e u drugim zapadnim zemljama, suprotne reakcije u
znaku kulturne demokracije . Ta politika odbacuje upletanje dr ave u kulturu, visoku
kulturu progla ava monokulturom koja kolonijalizira druge oblike postojanja kulture
(manjina, alternativaca itd.), afirmira se znaEaj tr i ta i sloboda suverenog potro aEa ,
opEenito kulturni relativizam (McGuigan, 1997).
Odnos izme u dviju kultura sliEan je odnosu izme u dvaju modusa znanstvenog znanja
(Gibbons et al., 1997). Prvi i stariji modus odnosi se na akademsko znanje koje se razvi 
ja u okviru newtonovske paradigme, a va enje rezultata istra ivanja utvr uje se me u sa 
mim istra ivaEima. U kulturi cilju tome odgovara status kritiEara i recenzenata. Drugi
modus znanja, na koji odluEujuEe utjeEe nova informacijska revolucija, provjerava se u
tehnolo koj primjeni i praksi, u krajnjoj crti kod potro aEa proizvoda u koje je ugra eno
novo znanje. Tome odgovara razvitak kulturnih industrija: o uspjehu proizvoda odluEuje
potro aE ili publika.
Pritom ne valja ispustiti iz vida Einjenicu da proizvodnja znanja i kulturnih dobara tako
evoluira jedino u gospodarski razvijenim zemljama. Pa ipak, i u njima se veEina huma 
nistiEkih i dru tvenih znanosti, dakle podruEja bliskih kulturi cilju, i dalje odr ava u pr 
vom modusu. 
Ta Einjenica nije tek odraz inercije nego i specifiEne funkcionalnosti prvog modusa
znanja, po Eemu je on nezamjenjiv. U njemu se ne razvija jedino faktografsko znanje
nego i vrijednosne, tj. etiEke i estetske, dimenzije znanja. One su osobito va ne u karak 
ternom formiranju buduEih struEnjaka i lidera. To mo e imati odluEujuEu va nost u ka 
rijeri Elanova elita koji donose presudne odluke. Obzirna odluka mo e saEuvati mnoge
ljudske ivote, radna mjesta ili prirodni okoli , a sluh za kulturne vrijednosti oplemeniti
radne i ivotne ambijente. Takve dimenzije znanja razvijaju se, dodu e, i u svijetu rada 
ali se ondje ne formiraju. tovi e, u eri vladavine profitnih interesa i brzog dono enja
odluka kojima se lako i sa sve manje otpora zatvaraju tvrtke, otpu taju zaposleni ili pre 
namjenjuje prostor bez obzira na njegovo znaEenje za lokalnu sredinu   vrijednosne
dimenzije koje znanje Eine velikim, prosvjetiteljskim saveznikom dru tva sve vi e nes 
taju. To bi morao biti kljuEan aspekt primjene prvog modusa znanja i kulture cilja u ljud 
skom kapitalu i lokalnoj sredini kad se govori o razvojnim interesima zemalja poput
Hrvatske. 
25


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska