STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 23
EujuEi Hrvatsku. Instrumentalna kultura u tim zemljama poEiva na starim politiEkim
temeljima: smatra sebe autorom nacionalne dr ave i od nje tra i trajnu za titu. Takvo
shvaEanje te ko se mo e preobraziti u naEin kulturnog djelovanja koji bi komercijalnoj
kulturnoj ma ineriji velikih korporacija i razvijenih zemalja bio konkurentan barem na
domaEem terenu. Dr ava je praktiEki jedini za titnik kulturne ba tine i promicatelj nove
kulturne proizvodnje. Kulturna elita strepi za daljnju sudbinu proizvodnje djela na
nacionalnom jeziku u uvjetima globalnog tr i ta i njegovog saobraEajnog (engleskog) je 
zika. Elita je raskoljena na dvije frakcije, nacionalistiEko folkloristiEku i modernis 
tiEko kozmopolitsku . No nijedna od njih iz takve polarizacije ne mo e izvuEi prednost
(Rasky, 1998). Takvom pozicioniranju vi e odgovara shvaEanje umjetnosti i kulture kao
nezavisnih vrijednosti. I doista, bitne se vrijednosti kulturne ba tine kao ni nacionalni
ponos i identitet ne mogu razmijeniti ili izraziti na cjenovnom jeziku. Ali te vrijednosti
ne pru aju utoEi te za bijeg iz konkurentskog i monetariziranog svijeta. 
ShvaEanje o zasebnosti i nesvodivosti kulturnih vrijednosti jedan je od izraza kulture 
cilja, a to upuEuje na njezine prednosti i nedostatke. Za razliku od kulture sredstva, tu su
izvankulturni ciljevi manje va ni ili neva ni. Sredi nja je te nja prema bezinteresnom
svi anju , u itku u umjetniEkom djelu, larpurlartizmu ili Eistom znanju. U puEkoj kul 
turi tome odgovaraju hobiji, najEe Ee u obliku kulturnog amaterizma, provo enje slobod 
nog vremena u nekom tradicijski stiliziranom obliku, npr. karnevalima i vjerskim svet 
kovinama. Tu su i va na pravila susjedstva i kumstva, zahvaljujuEi kojima su se sto 
ljeEima odr avale veze s pripadnicima drugih etniEkih zajednica ili kultura, a koje su bile
prekinute ili prorije ene tamo gdje se kultura politiEki instrumentalizirala na osnovama
nacionalizma.
U kulturi cilju preorijentacija na druge ciljeve smatra se nedostojnom poziva u kulturi.
Na homo economicusa i homo politicusa gleda se kao na uljeze, Eak i kada slu beno
predstavljaju kulturu. Ilustrira to zapa anje suvremenog istra ivaEa kulture iz Litve:
 / /to je veEi broj umjetnika i kulturnih radnika koji su u li u strukture moEi, vi e se
nedaEa i problema pojavljuje u njihovim podruEjima umjetnosti i kulture  (Oskinis,
1997: 87). Kultura cilj je manjinska kultura: od organizacija nacionalnih manjina, Eiji je
najveEi zahtjev kulturna autonomija, preko dijelova akademskih zajednica nezainteresi 
ranih za poslovnu ili politiEku karijeru, do psihodeliEkih subkultura mladih Eiji sudioni 
ci najEe Ee tra e samo to da ih ostave na miru.
23


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska