STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 22
dr ave ubrzo potom postaje disfunkcionalna. No umjesto da dizajnira postnacionalni
razvitak i nove projekte zajedniEkog ivota u me unarodnom okru enju, dobar dio kul 
turne elite poEinje razmi ljati i djelovati kao dio imperijalistiEke sile. PopriliEan broj
novih nacija dr ava poku ao je opona ati svoje biv e gospodare, okomljavajuEi se na
susjedne, tako er male narode. Kulturni izrazi mini imperijalizma postali su groteskni.
Donedavno su se oEitovali i u Hrvatskoj: potraga za ekskluzivnom etnogenezom, para 
derski dizajn javnih priredaba koji sugerira slavnu pro lost ili ra anje regionalne sile,
organiziranje preskupih spektakala tipa tri tenora , itd. Umjesto pripremanja odgovora
na nove oblike kulturne hegemonije razvijenih zemalja, uslijedio je anakron i autistiEan
odgovor.
Naravno, politiEke i ekonomske strategije ne iscrpljuju znaEenja kulture i nijedna nacio 
nalna kultura ne slu i samo takvoj moEi. Drugo znaEenje kulture, zapravo prvorazredno,
govori o nezavisnosti stvaralaEkih vrijednosti. Da bismo lak e razlo ili razvojne dvojbe
kulture, nazovimo jedno shvaEanje kultura sredstvo a drugo kultura cilj .
Kultura sredstvo naEin je da se kulturnim djelovanjem, od samoobrazovanja preko iz 
gradnje nacionalnog identiteta do proizvoda visoke i popularne kulture, postignu drugi
korisni ciljevi kao najva niji: politiEki, ekonomski pa i vojni. Razvijene zemlje, prije
svega SAD, danas su najvi e uspjele razviti instrumentalnu kulturu u gospodarstvu pu 
tem jakih izvoznih kulturnih industrija, od proizvoda klasiEnih medija do multimedija.
Osim Velike Britanije, druge razvijene zemlje nisu konkurentne SAD u u toj vrsti kul 
turnih industrija, ali je nadma uju u kulturnom turizmu kao industrijskoj grani (Hall,
1997; Held et al., 1999). U tom se smislu o novonastajuEoj epohi govori kao vremenu u
kojem Ee se umjesto vojnih voditi kulturni ratovi . Ne samo izme u zemalja i tvrtki na
tr i tu, nego izme u ideologija, svjetovnih i vjerskih pokreta te politiEkih stranaka, a pr 
vorazredno sredstvo ratovanja bit Ee nove virtualne tehnologije (Castells, 1998). 
NajznaEajniji, medijski i marketin ki imperijalizam nije dakako jedini izraz kulture 
sredstva. Vrijednost kulturne djelatnosti u svrhu podizanja dru tvene i gospodarske vital 
nosti i odr ivog razvitka manjih dru tava i zajednica prepoznata je u kljuEnim izvje taji 
ma UNESCO a (UNESCO, 1995) i VijeEa Europe (Council of Europe, 1998). No takvo
je vi enje nedovoljno priznato u manje razvijenim zemljama, a nije ni razra eno pa je
te ko reEi kako bi se kultura mogla koristiti u ekonomskom razvoju tih zemalja uklju 
22


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska