STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 21
Eesto se iskazi inferiornosti smjenjuju s nespretnim poku ajima samoafirmacije i samo 
veliEanja. DomaEa popularna tradicijska kultura povlaEi se zbog sliEnih razloga i uzmi 
Ee pred naletom obrazaca i zvijezda masovne, prete no ameriEke, kulture Zapada. 
Intelektualni odgovori javljaju se u znaku osporavanja univerzalistiEkih kanona zapadne
kulture, zalaganja za kulturni relativizam i odbacivanja tehnolo ke supremacije u umjet 
nosti ( estetski tehnofeti izam : Fernandez, 1999). Takve reakcije u biti podsjeEaju na
nacionalizam u doba carstava i njegovu borbu za vlastiti jezik i kulturnu samobitnost. Ali
su se krupne okolnosti promijenile. Dana nja postkolonijalna imaginacija u interpre 
taciji teoretiEara postmodernizma i postkolonijalizma istiEe pravo manje razvijenih ze 
malja na vlastitu kulturu i demokratski poredak u okolnostima dosad nevi ene ekspan 
zije tr i ta i tehnologije sa Zapada i, to je jo va nije, i Eezavanja suverenosti i kontrole
nad vlastitim razvojnim resursima. 
 Ako priEa o dekolonizaciji ne zavr ava s nacionalizmom/nativizmom, gdje onda zavr 
 ava? Kritika zapadne civilizacije kao eurocentriEne, la nih zahtjeva jednog univerzal 
nog subjekta, mo e voditi u fragmentaciju, arhipelage partikularizama  kao to su poli 
tika identiteta, neotradicionalistiEki vjerski pokreti i etniEnost (Pieterse i Parekh, 1995:
14 15).
Da bi se obranila od nove kolonizacije domaEa bi se kultura, kako sada stvari stoje, tre 
bala ili odvojiti od svijeta u sprezi s problematiEnim domaEim politiEkim izolacionisti 
ma ili pak uEi u koalicije s kulturnim politikama i kulturnim industrijama konkurentni 
ma ameriEkoj, na primjer francuskom. U oba sluEaja vlastita kultura trpi znaEajne prom 
jene. Da bi se dosljedno zastupalo demokratsko stajali te, kojem je novi antikolonijalni
diskurs toliko privr en, domaEa se kultura mora otvoriti utjecajima drugih kultura i kul 
turnih industrija putem tr i ta, a svoje uzmicanje zaustaviti borbom i utjecajem na istom
tr i tu i uz pomoE domaEe dr ave, tra eEi od nje za titu kao to je tra e nacionalne ma 
njine u demokratskim parlamentima. Takav ishod, naravno, nije ni sjena programa nacio 
nalne kulture iz kojeg je u 19. i 20. stoljeEu potekla kolektivna energija za uspostavlja 
nje samostalne dr ave. U dana njem se strahu od gubitka identiteta i utjecaja i indijans 
ki rezervat Eini velik kao nacionalna dr ava.
Dana nji raskorak nacionalne kulture nije nastao samo zbog kulturne hegemonije razvi 
jenih, nego i zbog unutarnjih navika stvorenih tradicijom kulturnog etatizma i konformi 
zma. Kultura koja je bila u funkciji politiEke emancipacije i uspostavljanja nacionalne
21


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska