STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 17
 StruEnjaci bi laicima trebali prenositi smisao vrijednosti umjetniEkih djela i znanstve 
nih spoznaja na jednostavan, to neposredniji i zanimljiviji naEin, kako bi se pobudilo za 
nimanje za visoku kulturu i stvorio dojam da to nisu vrijednosti namijenjene tek odab 
ranima nego Eitavoj sredini.
 Povratiti dostojanstvo i vrijednost ljudskom radu i komunikaciji dokazivanjem da su
specijalistiEka znanja i novi izumi dodane vrijednosti namijenjene poveEavanju vrijedno 
sti proizvoda koje ljudi proizvode ili upotrebljavaju, kao i sposobnosti da sudjeluju u i 
votu zajednice. Naprotiv, otpu tanjem s posla ljudi u vitalnoj dobi pod izgovorom da ne
umiju proizvoditi ili ponuditi robu ili usluge namijenjene tr i tu, tj. da nisu sposobni pri 
mijeniti nova znanja  naprosto se tragiEno odvaja od zajedniEkog opstanka pretvarajuEi
pritom sve veEi broj ljudi u tzv. otpad. Takvim obezvre ivanjem Eovjek se kriminalizira
i otvaraju se nove moguEnosti irenja ideologija ratovanja i istrebljenja.
Zbog svega toga kulturni razvitak ne mo e se uklopiti u linearne vizije razvitka, bilo u
progresistiEkom (rast, ekspanzija, revolucija i sl.), bilo u suprotnom, fundamentalistiE 
kom smislu (povratak korijenima, izolacionizam i sl.). I postojeEi korpus teorija i politi 
ka modernizacije prete no se temelji na linearnim pretpostavkama. ObiEno se pretpo 
stavlja da ekonomski rast i politiEka demokratizacija (prema zapadnim uzorima) sma 
njuju ili uklanjaju moguEnosti sukobljavanja na nacionalnoj ili etniEkoj osnovi, da rast
 ivotnog standarda poveEava zanimanje za umjetnost i druge proizvode kulture, za ivot 
nu sredinu, za postmaterijalistiEke vrijednosti itd. Istra ivanja pokazuju da su takve pret 
postavke odveE pojednostavljene i priliEno pogre ne, barem kada je rijeE o nacionalizmu
(usp. Kimlicka, 2000). to se rasta postmaterijalistiEkih orijentacija u dru tvima obilja
tiEe, on se odnosi na stavove koje izra avaju prvenstveno mla i nara taji ispitanika u
sociolo kim anketama (Ingelhart, 1995), a nikako na sklonost novih upravljaEkih elita u
razvijenim zemljama preraspodjeli dohotka u korist kulture ili u korist siroma nih (za
SAD usp. Reich, 1994; Donelly, 1999). No, u tu temu zasad ne mo emo ulaziti. elimo
samo istaknuti da je u izgradnji pouzdane strategijske vizije Hrvatske vrijednost kom 
parativnih iskustava razmjerno manja od vrijednosti vlastitih iskustava.
prof. dr. sc. Vjeran KatunariE
voditelj projekta
17


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska