STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 16
Razvojni pomak i promjena nisu, dakako, interes i obveza jedino kulturnog, nego i dru 
gih sektora. U radu na cjelokupnoj strategiji razvitka treba naEi dodirne toEke me u raz 
liEitim strategijskim zamislima o razvitku Hrvatske pa se zala emo za konvergenciju
prema zajedniEkom cilju koji je istaknut u nacrtima strategija nekih drugih sektora (za 
tita okoli a, turizam). To je odr ivi razvitak . 
Odr ivi razvitak u kulturnom smislu razumijemo kao razvitak ljudskih interesa i djelova 
nja koji sve manje optereEuju fond prirodnih rezervi zemlje i postojeEe kapacitete infra 
strukture i naseljenog prostora, a istodobno potiEu u itak u (starim i novostvorenim, ma 
terijalnim i nematerijalnim) vrijednostima koje putem umjetnosti, znanosti, obrazovanja
te kulturnih igara i obiEaja stimuliraju privlaEnost me u ljudima. 
Takva se definicija mo da Eini neobiEnom. Mo da Ee se njezin smisao bolje razumjeti
po emo li, obratno, od definicije neodr ivog razvitka , Eije Eemo elemente lako prepo 
znati u dana njem razvitku u Hrvatskoj, ali i u globalnim razmjerima. 
Takav razvitak sve vi e optereEuje prirodni okoli i postojeEe kapacitete infrastrukture
i naseljenog prostora, kod razmjerno malobrojnih (boljestojeEi dru tveni slojevi)
potiEe u itak u novoproizvedenim ili starim vrijednostima, a istodobno putem sustava
natjecanja na nejednakoj osnovi za ekonomske i druge resurse poveEava suparni tvo,
sukobe i opEenito odbojnost me u ljudima, kako pojedincima tako i malim i veEim
skupinama.
Naravno, opEa definicija kulturno odr ivog razvitka tek je prvi korak prema razradi vi 
zije odr ivog razvitka u pojedinim podruEjima kulture i pojedinim dijelovima Hrvatske.
Neki primjeri, istaknuti u pojedinim dionicama ovoga nacrta, mogu otvoriti put prema
koncipiranju konkretnijih oblika odr ivoga razvitka:
 Racionalnije je ulagati u priliEno velik a neiskori ten stambeni prostor u starim dijelo 
vima hrvatskih gradova negoli planirati ili veE graditi nove stambene prostore. 
 Zainteresirati domaEe i strane posjetitelje za lokalni ivot kako putem predstavljanja
tradicijskih kulturnih obiEaja tako i razgovorom i dru enjem s domaEinima da bi se upo 
znale i lo ije strane njihova ivota: naEin da se razumije autentiEna sredina i mo da po 
taknu ideje i inicijative za pomoE i ulaganja, a dovoljna je katkada i rijeE potpore.
 Promi ljeno povezivati kulturno profesionalno, amatersko i alternativno djelovanje: pr 
vo osigurava kvalitetniju kreaciju, drugo  iroku participaciju, a treEe neobiEnu inter 
pretaciju i izbor mjesta to privlaEi pozornost veEeg broja ljudi. 
16


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska