STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 15
kulturno odr ivi razvitak
Nacrt strategije kulturnog razvitka plod je rada skupine struEnjaka koja je prije nekoliko
godina, u gotovo istom sastavu, izradila izvje taj o kulturnoj politici Republike Hrvatske.
Tim struEnjaka ne predstavlja interese i ideje razliEitih struka u kulturi, premda su se ne 
ki njegovi Elanovi pri izradi svojih dionica konzultirali s kolegama u struci. Tek Ee javna
rasprava o Strategiji kulturnog razvitka donijeti vi e glasova struke, kao i tekuEe kulturne
politike, te tako pridonijeti izradi pouzdanije strategije. 
Poku ali smo uskladiti dva temeljna strategijska interesa. Prvi je odr avanje i razvitak
postojeEih djelatnosti i potreba u kulturnom sektoru, ukljuEujuEi i neka veEa ulaganja, a
drugi me usektorska suradnja i razvoj. Taj je interes u nas nov i u duhu je suvremenog
razvitka u zapadnim zemljama. No hrvatsku inaEicu takva razvitka tek treba izgraditi
kako bi se odgovorilo na pitanje: to je zajedniEko kulturnom i drugim oblicima razvit 
ka u Hrvatskoj?
Zato baratamo u im i irim znaEenjem kulture. Prvo nazivamo kultura cilj , a drugo
 kultura sredstvo . Shvatili smo ih, kao i kulturu opEenito, kao dinamiEna i razvojna
znaEenja i nastojali ih me usobno povezati. Strogo odvajanje kulture zbog kulture, na
jednoj, i kulture radi ekonomskih i politiEkih ciljeva, na drugoj strani, vodi u slijepu uli 
cu. Valjalo bi na vi e mjesta izbrisati granicu izme u elitne, tradicijske i masovne kul 
ture te naEiniti prohodne puteve od umjetniEkih djela, ponajprije domaEe proizvodnje, te
najvrednijih oblika tradicijske puEke kulture, do naj ire publike. Tako bi jednom moglo
nastati novo pravilo od onog to je danas jo iznimka, naime da masovna proizvodnja i
popularnost djela nemaju tek komercijalan znaEaj (Eagleton, 2000: 52) i da se zarada od
sve veEeg zanimanja za kvalitetne proizvode kulture reinvestira u kulturni razvitak.
Pri postizanju toga cilja prvorazrednu ulogu ima umjetniEko i kulturno obrazovanje u
 kolama i medijima. Tako er valja iznaEi mnogo drugih naEina, didaktiEnih i zabavnih u
isti mah, da se kvalitetna djela uEine zanimljivima i dostupnima to veEem broju ljudi.
No, cilj kulturnog razvitka nije tek podizanje potro aEkog ukusa stanovnika, nego i
drugih potreba i vrijednosti, konaEno kvaliteta cjelokupne sredine, svega  to stvara
dojam o Hrvatskoj iznutra i izvana. Da bismo je mogli ponuditi drugima, od turista do
kapitalista , sliku o sebi moramo graditi kao iskren odraz vlastita biEa. Kulturu ne bi va 
ljalo predstavljati jedino kroz koncerte i izlo be, posjete muzejima, prodaju suvenira ili
razgledavanja starih dijelova grada. Kultura se predstavlja i izgledom sredine koja
privlaEi prijatelje i partnere, a otjeruje pekulante. 
15


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska