STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 14
dilemama. Takva je stvarnost uprave, naime, da osigurava i kontinuitet i po eljnu prom 
jenu, te da se ni po eljna promjena ne ostvaruje laboratorijski, u umjetnom prostoru, ne 
go je za nju potrebno vi e od puke elje.
Naposljetku, ali prije svega, stoji ljudski faktor. Kulturna samosvijest, ali napose kultur 
na edukacija, menagement, kulturna komunikacija i interdisciplinarnost, intenzivna me 
 unarodna suradnja i razmjena, stoje me u naslovima zapoEete ali jo nedovoljno ispi 
sane knjige. Nju dakako ne pi e samo Ministarstvo nego dru tvo, strukovne i interesne
kulturne udruge, pojedinci i umjetniEke i kulturne organizacije, knji nice, muzeji, gale 
rije, arhivi, umjetniEke akademije, kolske i visoko kolske ustanove Hrvatska kultura
jest u Europi i svijetu, i svijet i Europa jesu u hrvatskoj kulturi. To jest cilj, ali to se i do 
ga a, tako da jest. Hrvatska jest domaEin ministarskih i drugih najznaEajnijih kulturnih
konferencija i susreta, kulturna i politiEko kulturna elita prisutna je i u vrhu me unarod 
nih organizacija i struEnih timova, hrvatski umjetnici nastupaju i hrvatska umjestnost se
izla e u svijetu, bojim se i mnogo ispred proizvoda hrvatskog gospodarstva, kao to i
hrvatska kulturna ba tina donosi vi e gospodarstvu nego to je to moguEe iskazati u sta 
tistikama proizvodnje roba i pru anja usluga. Ljudi Eine i kulturni identitet i kulturni to 
talitet. 
Ne vjerujem, niti sam sam sklon idejama kakvih jo ima, ali nadam se manje nego prije,
naime, da ljude treba mijenjati, organizirati i voditi ih prema jednom odre enom, vi em
zami ljenom cilju. Ali ono to zaista mo emo to je otvaranje prostora za stvarala tvo i
razvitak. U ovoj kulturnoj politici mi to vidimo ponajprije u jaEanju svih oblika auto 
nomnosti kulture, Eemu prilago avamo i zorne instrumente kulturne politike.
dr. sc. Antun VujiE
ministar kulture
14


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska