STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 13
darivanja u kulturi fiziEkih i pravnih osoba posve osloba a poreza na dobit i poreza na
dohodak, tek trebaju biti izmjerene. Ono to je sigurno jest da su ovi zakoni ne samo na
tragu najpovoljnijeg europskog zakonodavstva za kulturu, nego i vi e od toga, te da je
Ministarstvo, nakon to su porezne olak ice stupile na snagu, veE zabilje ilo prva veEa
ulaganja nekih od vodeEih tvrtki koje djeluju u Hrvatskoj, od donacija velikim kulturnim
manifestacijama do otvaranja stipendija za umjetniEku izobrazbu. 
Akcija  Bijeli kvadrat kulture , koju nakon zastoja treba nastaviti, morala bi otvoriti
kompleks financiranja, informiranja, stvaranja mje ovitih fondova za ulaganja, kao i po 
voljnog kreditiranja kulturnih djelatnosti. Tako er, za sada jo u praksi nedjelotvorno ri 
je eno, ali zakonom definirano pitanje naknade, tzv. spomeniEke rente, prema izglednom
zalaganju Ministarstva kulture, treba rije iti u korist lokalne samouprave, jaEajuEi time i
veze gospodarstva, osobito turizma i kulture, ali osiguravajuEi tako er i svojevrsno
samofinanciranje oEuvanja bogatog hrvatskog spomeniEkog fonda.
Otvoreni reformski procesi u naEinu i sadr aju odluEivanja te financiranju i materijal 
nom polo aju kulture svakako, kako smo rekli, sti u i presti u i neke stranice ove strate 
gije kulturnog razvitka. Hrvatska u globalnim promjenama kako samog polo aja kulture,
tako i kulturnih vrednovanja i orijentacija, makar i kroz ustre polemike koje poja njava 
ju oznaEitelje upori ta vlastitog kulturnog identiteta, vjerujemo, iznalazi nove putove
unutar opEih globalizacijskih pro imanja i potrebe oEuvanja vlastitih kulturnih interesa.
Ministarstvo kulture, dakle, uza sva kulturna vijeEa i nove porezne zakone, mora prih 
vatiti odgovornost rje avanja nekih kljuEnih kulturnih potreba, nuditi i poticati rje enja
ne samo u zakonodavnoj praksi nego i u samim prioritetima kulturne izgradnje koji tre 
baju biti javno i struEno pretresani, odbaEeni ili podr ani, te u potonjem sluEaju realizi 
rani uza svu raspolo ivu logistiku koju naposljetku najvi e ima samo Ministarstvo ili
sama Vlada.
Nezahvalno je izdvajati neke (i samo neke) prioritete kulturnog razvitka. To napokon
mnogo cjelovitije prezentira sama knjiga Strategija kulturnog razvitka u posebnim po 
glavljima po pojedinim podruEjima, iako ni tamo nisu iscrpljene liste konkretno ostva 
renih ili zami ljenih projekata. Tako er, na stranicama Easopisa Kulturni razvitak u vi e
su navrata navo eni konkretni prioriteti kulturnog razvitka, od normativnih do neposred 
no radnih i fiziEkih. Neki su prioriteti naslije eni i realizirani, neki postavljeni i veE os 
tvareni, neki samo postavljeni i jo otvoreni, a neki nisu jo ni otvoreni jer su bremeniti
13


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska