STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 12
danjem ovlasti ministra pri imenovanju pojedinih ravnatelja, davanja suglasnosti na poje 
dine programske i druge elemente rada kulturnih ustanova i sl. Me utim, pitanje decen 
tralizacije kulture Eini se manje va nim demokratskim pitanjem od pitanja njene demo 
nopolizacije, tj. dok decentralizacija odluEivanja jo ne znaEi i demonopolizaciju odluEi 
vanja, sama demonopolizacija ujedno je i decentralizacija: demonopolizacija odluEiva 
nja Eini se kljuEnim pitanjem upravljanja u kulturi i ona obuhvaEa ne samo potrebu
demonopolizacije dr ave u korist struke, nego i demonopolizaciju unutar same struke. 
Zakon o kulturnim vijeEima koji je donesen u Saboru 2001. te koji predvi a suodluEi 
vanje u kulturi, tako da odluke kulturne politike donose predstavnici raznih kulturnih
struktura za pojedina podruEja kulture, vjerojatno je do sada najveEi iskorak u smjeru
razvitka autonomnosti kulture, jaEanja ovlasti i odgovornosti samih kulturnih djelatnika
te razvijanja dru tvenih sposobnosti prema funkcijama upravljanja u kulturi. Ingerencije
kulturnih vijeEa koje se odnose ne samo na razdiobu proraEunskih sredstava prema kul 
turnim korisnicima nego i na odre ivanje kulturnih preferencija, dakle idu cijelim po 
ljem ranijih ovlasti uprave, za pretpostaviti je, u kombinaciji s transparentno Eu odluEi 
vanja pred licem javnosti, otvaraju povijesno nove odnose kulture i dr ave u korist one
nezavisnosti kulture koja nije li ena dru tvenih odgovornosti, ali je oslobo ena onih
stega koje falsificiraju njene vrijednosti od politiEke podEinjenosti do klijentelistiEke
ovisnosti. 
Druga, jednako va na podloga autonomnosti kulture osloba a se putem nove porezne
politike koja ima za cilj otvaranje novih izvora financiranja, takvih koja vezuju gospo 
darske i kulturne interese. Neposredno, priznaju se posebne porezne olak ice onima koji
se odluEe ulagati u kulturu i poticati stvarala tvo umjetnika ili umjetniEkih organizacija.
Ostvarene olak ice u smislu osloba anja od poreza na dodanu vrijednost, najprije stranih
donacija, a zatim i samostalnih umjetnika i umjetniEkih organizacija, pa i usluga prikazi 
vanja filmova, neosporno se pozitivno prepoznaju veE pukim pokazateljem naglog po 
rasta registriranih kulturnih udruga i umjetniEkih organizacija. Uz to, pro irena je i pri 
lago ena suvremenim trendovima i tehnologijama usko definirana pogodnost osloba a 
nja od poreza knjiga tiskanih na klasiEnim materijalima i na ostale, moderne nositelje
teksta (CD ROM, video i audio kaseta i disketa). Novi samonikli asortiman kulturnog
stvarala tva tek Eemo moEi pratiti s obzirom na paralelnost njegova nastanka sa samom
izradom ove strategije. Tako er, posljedice novog poreznog zakonodavstva, koje sva
12


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska