STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 11
PolitiEke promjene, dakako, najprije tra e politiEka obja njenja. Ako se kulturna slika
Hrvatske ocjenjivala kao konzervativna, nacionalno zatvorena, trebalo ju je izmijeniti
prema modernoj i europskoj; ako su se zapostavljale alternativna kultura i kultura mla 
dih, trebalo ih je prepoznati i potaknuti; ako se odluEivanje u kulturi dr alo nejavnim i
netransparentnim, trebalo ga je uEiniti javnim i transparentnim; ako kultura nije imala
dovoljno sredstava za programske djelatnosti, za titu kulturne ba tine, obnovu kulturne
infrastrukture i dr., trebalo je namaknuti dodatna sredstva...
Mnogo toga zaista je moguEe postiEi samom politiEkom voljom i mnogo toga zaista je
uEinjeno u prvim mjesecima rada novog Ministarstva kulture: prvi put naglo su se probi 
le nove kulturne aktivnosti, grupe, pojedinci, festivali koji su oznaEavali nove kulturne
senzibilitete; otvoreni su novi odjeli za kulturni razvitak i kulturu mladih; prvi put su se
sve odluke javno objavljivale na, tako er prvi put, otvorenim web stranicama Ministar 
stva ili u povremenom glasilu Kulturni razvitak, koji tako er izlazi prvi put; po prvi put
su sredstva za kulturu prerasla 1% dr avnog proraEuna, a ona namijenjena programskim
djelatnostima koja obuhvaEaju gotovo 2/3 proraEuna samog Ministarstva porasla su za
48%. Napokon, u vremenu restrikcija proraEunskih sredstava za upravu i javne slu be,
podatak da ta sredstva nisu padala u kulturi, da u kulturi, nasuprot uvrije enim tenden 
cijama odnosa zaposlenosti u takvim razdobljima, nije izgubljeno niti jedno radno mje 
sto , sve to govori ne samo o pozitivnim intencijama, nego i o nadila enju ranijih obzo 
ra shvaEanja kulture kao puke potro nje, gdje restrikcije potro nje najprije poga aju kul 
turu.
Sve takve i sliEne iskorake bilo je moguEe osigurati novom politiEkom voljom. Ali sve,
ili barem najva nije, strukturalne iskorake nove kulturne politike bilo je potrebno osigu 
rati od politiEke volje, ako ona donosi arbitrarnost, nekompetentnost, povla Eivanja ili
podvla Eivanja. Ako se vrednovanje u kulturi ocjenjivalo stranaEkim, to ne znaEi da
promjenom vlasti jedne stranke ono treba biti pod pritiskom vlasti druge stranke; ako se
povla Eivalo jedne to ne znaEi da nakon politiEke promjene treba povla Eivati druge 
Rje avanje takvih i sliEnih pitanja Eini sam sadr aj strukturalnih reformi koje idu u dva
smjera: prema autonomnosti odluEivanja u kulturi i prema autonomnosti financiranja
kulture.
OpEa politika Vlade prema decentralizaciji odluEivanja veE je prethodno prenijela niz
ovlasti tijela sredi nje uprave na lokalnu samoupravu. Ona se izrazila i u kulturi npr. uki 
11


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska