STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 10
znanosti i obrazovanja) spram dru tva i dr ave, odnos li en politiEkih i ideolo kih zahtje 
va, omoguEuje razvitak njihovih autonomnih vrijednosti, a samo takvim nekrivotvore 
nim vrijednostima kultura i umjetnost istinski doprinose ukupnom razvitku.
Ako je samo jedna promjena jasno vidljiva u sada njim kulturnim odnosima u Hrvatskoj,
onda je zasigurno to ona koja se mo e nazvati  osloba anje kulture, osloba anje umjet 
nosti  svojevrsna kvantitativna (mjerljiva) i kvalitativna (nemjerljiva) akceleracija  
knjige, filma, kazali ta, likovnih i glazbenih doga anja, kao i osloba anje struke, struEne
i znanstvene, kulturne, pa i medijske produkcije (i kritike) od svakog javnog oblika poli 
tiEke prinude, napose one dr avne. To osloba anje, me utim, nije samo spontano, nego
i poticano. DapaEe, Eini se da je va an kvantitativni aspekt toga osloba anja u vezi i s
velikim iskorakom u dr avnim financijskim potporama brojnim kulturnim programima,
koje su u razdoblju od 2000. rasle za gotovo 50%.
Te su promjene vidljive ne samo u tipu i koliEini novih programa, od kulturnih industri 
ja (obnova i jaEanje izdava tva, novi film i filmske vrste, intenziviranje ulaganja u pro 
grame gradnje kulturne infrastrukture i obnove kulturne ba tine i dr.) ili naglog bujanja
novih umjetniEkih organizacija (u registrima Ministarstva kulture preko 100), novih fes 
tivala i festivalskih senzibiliteta glazbeno scenskih umjetnosti ili novoosvojenih alterna 
tivnih prostora u gradovima i kulture mladih, povrata (pa i ekstravagantnog) na kulturnu
scenu unutra njih ili vanjskih, dobrovoljnih ili prisilnih emigranata, nego i u samim kul 
turnim orijentacijama ili estetikama.
Kako, dakle, pri punom po tivanju onoga to jednom rijeEju mo emo nazvati orijentaci 
jom prema autonomnosti kulture govoriti o kulturnoj politici u kontekstu strategije kul 
turnog razvitka? To je pitanje koje, na jednoj strani, stavlja metodologiju izrade kulturne
strategije u osobit polo aj u kojem sama za tita i afirmacija stvarala tva postaju vrijed 
nosti znaEajnije od propisivanja smjera i rje enja za kulturno stvarala tvo. Nasuprot non 
interventnosti u tom smjeru, strategiju je prvenstveno moguEe postaviti smjerom plani 
ranja u ambijentu afirmacije struEnog i javnog odluEivanja.
OpEa rasprava o strategiji kulturnog razvitka koja je obuhvatila stotine kulturnih djelatni 
ka u Trako Eanu i oko njega, ponudiv i najprije knjigu Hrvatska u 21. stoljeEu. Strate 
gija kulturnog razvitka. Nacrt (Zagreb, 2001.), kao i jo dvije knjige i jedna Bilje nica
koje su joj prethodile, ukljuEujuEi i polemike koje su izazvale, bez sumnje iroko uokvi 
ruju zahtjev demokratske i struEne javne rasprave o kulturi .
10


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska