STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 9
od kulturne promjene do kulturne strategije
Velike politiEke, dr avne i dru tvene promjene pro la je Hrvatska u 90 ima i one su ima 
le sna an utjecaj i na kulturne promjene, kao to su kulturna shvaEanja, stavovi i oEitova 
nja i sami znaEajno oblikovali opEu dru tvenu svijest  potvr ujuEi ili tra eEi nove, ne sa 
mo kulturne vrijednosti nego i politiEke promjene. 
Hrvatska kultura, kultura u Hrvatskoj, nije nipo to sinonim etniciteta, sredine, vjere ili
nacije; ona ima i razliEite regionalne, ne samo dijalektalne, nego i kulturolo ke, i etniEke,
i internacionalne komunikacijske, multikulturalne temelje. RazliEitosti ne potiru jedins 
tvo kulturnog identiteta nego ga umna aju. 
Unutar jugoslavenske vi enacionalne dr ave, obilje ene jakim i jedinstvenim ideolo kim
i politiEkim zahtjevima, ali i unutar komunikacijski (osobito jeziEno) ire sredine, koja
je omoguEavala ne samo kulturne posebnosti i suprotstavljanja, nego i pro imanja, hrvat 
ska kultura ima veoma znaEajno mjesto, Eesto istiEuEi svoj zapadnjaEki karakter. Valja
istaknuti, tako er, da ni u cijelom tom razdoblju, ponekad liberalnijem, ali Eesto i nagla 
 eno represivnom i totalitarnom, kultura nije bila samo transmisija partijske ideolo ke ili
politiEke volje nego i donekle izdvojen prostor stvarala tva, pa i kritiEkog odnosa prema
dru tvu. 
Kad su u pitanju estetske orijentacije, veE od 50 ih kultura se osloba a takvog politiEkog
nadzora, a neke umjetniEke djelatnosti (likovno ili glazbeno stvarala tvo npr.) slijede, a
ponekad i prednjaEe u suodno enju i sa svjetskim avangardnim usmjerenjima. Osobito
od kasnih 60 ih u hrvatskoj kulturi se izra avaju i eksplicitniji politiEki i nacionalni zah 
tjevi koji, poEev i od  jeziEnog pitanja , u jednoj varijanti, neposredno oblikuju i  iri
politiEki nacionalni pokret koji kulminira 1971. i u kojem i pojedine sredi nje nacionalne
kulturne institucije postaju nosioci oblikovanja politiEke volje.
U kratkom posljednjem desetgodi njem razdoblju kultura u Hrvatskoj djelovala je, da 
kle, u dva opozitna dr avna i dru tvena oblika koja su se mijenjala ratom: od jugoslaven 
skog (multinacionalnog), jednostranaEkog, do hrvatskog (nacionalnog), vi estranaEkog u
90 im, te unutar njega, po okonEanju rata, do novog pluralizma Hrvatske 2000. U tom
razdoblju izmijenjeni su kako formalni i stvarni prostorni okviri hrvatske kulture, tako i
njezini unutra nji politiEki i vrijednosni odnosi. 
PolitiEki program promjena 2000. u kulturi je, barem konceptualno, bitno izmijenio re 
ducirano utilitarna shvaEanja o po eljnim odnosima kulture i dru tva: on je polazio od
ideje da samo slobodan, nazavisan odnos kulturnih djelatnosti i umjetnosti (tako er
9


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska