Naslovnica | O Tvrtki | Cijene I Paketi | Podrška | Control Panel | Narudžba | Kontakt

Ovim Ugovorom utvrđuju se pravila i uvjeti korištenja web hosting usluga koje pruža tvrtka Gamahosting d.o.o. (u daljnjem tektu "IPP"). Prije nego što postanete korisnik IPP-ovih usluga, morate pročitati i prihvatiti sva pravila i uvjete ovog Ugovora, cjenik usluga na Online Narudžbenici i Web Stranicama te sva pravila koja su ili mogu biti objavljena od strane IPP-a. Ovaj Ugovor stupa na snagu u trenutku njegovog usvajanja od strane IPP-a. IPP može modificirati pravila i uvjete ovog Ugovora ili cijene njegovih usluga po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti ili izmjeniti usluge koje nudi.

KORIŠTENJEM WEB HOSTING USLUGA TVRTKE Gamahosting POTVRĐUJETE I PRIHVAĆATE OVDJE NAVEDENA PRAVILA I UVJETE KORIŠTENJA.

1. UVOD

Ovaj uvod tvori sastavni dio ovog ugovora.

2. PREDMET

2.1. Usluge
IPP se obvezuje pružiti Korisniku sljedeće usluge (u daljnjem tekstu "Usluge"):

registraciju u odgovarajućoj organizaciji, u ime Korisnika, imena domene navedenog u specifikaciji definiranoj putem Online Narudžbenice (u daljnjem tekstu "Specifikacija") ili, ako je ime domene neraspoloživo, bilo kojeg drugog imena domene predloženog od Korisnika, koje je vezano za Korisnikov Web Site (u daljnjem tekstu "Web Site"), a koje je moguće registrirati;
instaliranje i postavljanje Web Sitea na Web poslužitelju IPP-a (u daljnjem tekstu "Web Poslužitelj"), prema Specifikaciji uključuje, ali ne ograničava, instaliranje i konfiguraciju, ako se radi o:
stranicama Web Sitea (u daljnjem tekstu "Web Sitea");
njegovim grafičkim elementima uključujući, bez ograničenja, tekstove, crteže, sličice, slike, grafiku, dijagrame i druge elemente označene u Specifikaciji (u daljnjem tekstu "Grafički Elementi");
njegovim programskim komponentama uključujući, gdje su primjenjivi, ali bez ograničenja, skripte, appleti, aplikacije, programi, mehanizmi upravljanja bazom podataka i multimedijalni dijelovi (u daljnjem tekstu "Programske komponente"), ukoliko su ih IPP-ovi tehničari prije toga ovjerili i potvrdili, Web Stranice, Programske komponente i Grafički Elementi (koji trebaju biti uručeni IPP-u od strane Korisnika u skladu sa Specifikacijom, a također i one koje ubuduće treba postaviti) u daljnjem tekstu "Web Mapa";
izvršiti ispitivanje dostupnosti Web sitea;
priskrbiti Korisniku korisničko ime i lozinku za pristup rezerviranom području za Web Site na Web Poslužitelju;
priskrbiti Korisniku e-mail adresu ili adrese navedene u Specifikaciji;
smještaj Web site-a u trajanju navedenom u Specifikaciji, vezano međutim za sve Korisnikove obveze uključujući plaćanje svakog iznosa propisanim IPP-om, prema rokovima i uvjetima plaćanja navedenim u Specifikaciji;
opskrbiti Korisnika informacijama i dokumentacijom vezanom za pristup i rad Web sitea;
pružiti Korisniku tehničku podršku u skladu sa Specifikacijom.

3. NAGRADA

3.1. Cijena
Obzirom na Usluge i druge usluge koje će se pružati, Korisnik će platiti IPP-u cijenu naznačenu u Specifikaciji, uvećanu za propisani porez.

3.2. Naplata
IPP će slati sve fakture Korisniku na adresu navedenu u Specifikaciji ili na bilo koju drugu adresu preko koje će Korisnik komunicirati s IPP-om nakon prihvaćanja ovog Ugovora.

3.3. Rokovi i uvjeti plaćanja
Korisnik isplaćuje cijenu IPP-u u rokovima i prema uvjetima plaćanja navedenim u Specifikaciji.

4. POSEBNE ODREDBE

4.1. Predstavnici Strana
Svaka strana priznaje da osoba imenovana u Specifikaciji (ili svaka zamjena uz obavijest drugoj strani u tu svrhu) predstavlja tu stranu i ima potpune ovlasti zastupati, donositi odluke i dati potrebna odobrenja s obzirom na izvršenje ovog Ugovora.

4.2. Korisnikove obveze
Korisnik jamči i obvezuje se IPP-u sljedeće:

Korisnik će surađivati s IPP-om i dati mu sve tražene informacije potrebne da bi se osiguralo provođenje Usluga koje pruža;
Korisnik će poduzeti sve potrebne mjere da bi se spriječilo neovlašteno odavanje njegovog korisničkog imena i lozinke za pristup Web Siteu;
Korisnik će odmah prijaviti IPP-u svaki problem kojeg primijeti, a tiče se:
rada Web Poslužitelja;
prikaza Web Sitea;
Korisnik je jedini odgovoran za sadržaj Web Sitea i za bilo koju i svaku štetu koja može nastati njegovim korištenjem ili prikazom;
Korisnik će braniti i smatrati IPP nedužnim ako je pozvan ili predstavljen kao strana u zakonskom postupku pokrenutom od treće strane koja navodi krivnju IPP-a koja proizlazi iz prisutnosti, korištenja ili prikaza Web Sitea ili informacije koju sadrži i pokrit će štetu IPP-a za svaku novčanu osudu u kapitalu i s kamatama, i za svaki trošak, uključujući zakonsku i odvjetničku pristojbu, kojima se IPP može izložiti kao posljedicom toga;
Korisnik ne može trećoj strani prenijeti bilo koja prava sadržana u ovom Ugovoru uključujući neograničeno korištenje diskovnog prostora, domene, pod-domene ili URL-a, u cijelosti ili djelomično, dodijeljeno za smještaj Web Sitea, bez prethodnog pristanka od strane IPP-a;
Korisnik će platiti IPP-u Usluge i sve dodatne usluge koje može zatražiti nakon prihvaćanja ovog Ugovora, u skladu s rokovima i uvjetima plaćanja određenim u Specifikaciji.

4.3. Obveze IPP-a
IPP jamči i obvezuje se Korisniku sljedeće:

Web Site će se posluživati na profesionalan način, u skladu s pravilima općenito prihvaćenim u industriji, i prema Specifikaciji;
Web Poslužitelj sadržava sve programe zatražene u Specifikaciji;
Web Poslužitelj ostaje, bez prekida, pod direktivom i isključivom kontrolom IPP-a;
Web poslužitelj će biti neprekidno pokrenut i dostupan na Internetu kako je prikazano u Specifikaciji, osim u takvom vremenskom razdoblju koje je potrebno za predviđeno održavanje Web poslužitelja i u vrijeme kvara mreže koje se ne može pripisati IPP-u;
Vezano za predhodni odlomak, Web poslužitelj imat će mogućnost istovremenog obrađivanja dovoljnog broja operacija bez značajnog usporavanja brzine učitavanja Web Stranica;
IPP će odmah riješiti svaki problem vezan za rad Web Poslužitelja nakon utvrđivanja problema ili nakon obavijesti od strane Korisnika, što se prije pojavi;
Web Poslužitelj će biti zaštićen, na odgovarajući i trajan način, od svakog napada (hakerstva), fizičkog ili virtualnog, i pružiti će svako sigurnosno jamstvo općenito prihvaćeno industrijom; bez ograničavanja većine gore navedenog, Web Poslužitelj će odbiti svaki pristup neovlaštene treće strane popisu direktorija Programskih komponenti (npr: cgi-bin) i njihovom sadržaju;
Web Poslužitelj će se redovito održavati i oslobađati od svakog poznatog i identificirajućeg virusa;
Web Poslužitelj i njegov operativni sustav redovito će se održavati; programske zakrpe i dogradnje će se postaviti čim budu raspoložive; određenije, zakrpe koje rješavaju probleme vezane za zaštitu će biti instalirane na Web Poslužitelj u najkraćem mogućem vremenu nakon što budu raspoložive;
Sigurnosne kopije datoteka Web Mape, programa i Programskih komponenti bit će redovito održavane i uz odgovarajuću podršku, biti pohranjene na sigurnom mjestu.

4.4. Pravila smještaja
IPP-ova ovdje navedena pravila smještaja koja se mogu izmijeniti s vremena na vrijeme (u daljnjem tekstu "Pravila Smještaja") odnose se na vrijeme trajanja ovog Ugovora, vezano uz Specifikaciju, koje imaju prioritet nad svakim protuslovnim pravilom smještaja, Korisnik je sporazuman obvezati se na sljedeće:

Elementi Web Sitea udovoljavat će svim primjenjivim zakonima i pravilima uključujući, bez ograničenja, zakone i pravila koji se odnose na intelektualno vlasništvo, oglašavanje, promoviranje natječaja, zaštitu potrošača, zaštitu osobnih informacija i zaštitu malodobnika;
Korisnik će pružiti, na molbu IPP-a, dokaz prava, ovlasti ili udjela u svakom autorskom pravu, zaštitnom znaku ili bilo kojem drugom pravu intelektualnog vlasništva vezano za jedan ili nekoliko elemenata Web Sitea;
Elementi Web Sitea bit će oslobođeni svake kreirane i radom napravljene mane, a također i svakog poznatog virusa kojeg je moguće identificirati;
Web Stranice biti će kodirane u HTML ili nekom drugom jeziku općenito prihvaćenom u industriji;
Niti jedna Web Stranica neće biti tako kreirana da dozvoljava prikaz, unutar okvira (framea), sadržaja, djelomično ili u cijelosti, jedne ili nekoliko stranica drugog Web sitea, ukoliko Korisnik ne priskrbi IPP-u pisani pristanak vlasnika tog drugog Web sitea;
Poznate, međunarodne riječi, izrazi, reference, posebni znakovi i grafički simboli koji označavaju autorska prava, zaštitne znakove i sva druga prava intelektualnog vlasništva, a također i njihove posjednike, materijal koji se pojavljuje na Web stranicama, bez obzira ima li Korisnik na njih ovlasti ili ne, pojavljivati će se na svakoj Web Stranici kad god bude zatraženo;
Svaki dio programske opreme:
raditi će sukladno pravilu općenito prihvaćenom u industriji;
bit će prije postavljanja na Web Poslužitelj ispitan od strane IPP-ovih tehničara;
bit će postavljen od IPP-ovih tehničara, osim ako nije drugačije napismeno ovlašteno od strane IPP-a;

IPP može, prema vlastitom nahođenju, odbiti posluživanje Web Sitea ili ga isključiti bez odgađanja, ako vjeruje da njegov sadržaj, u cijelosti ili djelomično:
je ili može biti nepristojan, uvredljiv, nemoralan, protuzakonit, klevetnički, ili gnusan;
utječe ili može utjecati na reputaciju IPP-a;
krši ili može kršiti prava intelektualnog vlasništva, ovlasti ili udjela koji pripadaju trećoj strani;
uzrokuje ili može uzrokovati, izravno ili neizravno, štetu trećoj strani;
uzrokuje ili može uzrokovati probleme u radu Web Poslužitelja;
ne poštuje Pravila Smještaja ili Specifikacije;

Korisnik neće, iz bilo kojeg razloga, izravno ili neizravno, preko posrednika ili ne, koristiti Web Site ili njegov pristup:
da uzrokuje ili bi uzrokovao, izravno ili neizravno, štetu trećoj strani;
da pristupi ili pokuša pristupiti Web Poslužitelju ili Web siteu treće strane bez njenog ovlaštenja;
mijenjati, prepravljati ili brisati, ili pokušati mijenjati, prepravljati ili brisati, djelomično ili u cijelosti, sadržaj Web Poslužitelja ili Web sitea treće strane;
počiniti ili pokušati počiniti zakonski prekršaj;

U svakom od gore navedenih slučajeva, IPP može odmah isključiti Web Site i poništiti ovaj Ugovor bez ikakve obavijesti, prema svim njegovim pravima i zaštiti od Korisnika.

4.5. Intelektualno vlasništvo

4.5.1. Ime domene
Sva prava, ovlasti i udjeli vezani za ime domene (ako su primjenjivi) pripadat će Korisniku. Korištenje imena domene od strane IPP-a bit će ograničeno na smještaj Web Sitea.

4.5.2. Elementi Web Sitea
Sva prava, ovlasti i udjeli vezani za elemente Web Sitea će pripadati Korisniku. Korištenje spomenutih elemenata Web Sitea od strane IPP-a će biti ograničeno na smještaj Web Sitea.

4.5.3. Poštovanje prava intelektualnog vlasništva treće strane (od strane IPP-a)
Sadržaj, uključujući programe Web Poslužitelja i Web Sitea, bit će u potpunosti originalan i neće kršiti nikakva autorska prava, zaštitni znak ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva, ovlasti i udjela koji pripadaju trećoj strani. Ako je cijeli ili dio sadržaja kreiran, u cijelosti ili djelomično, od strane treće strane ili ako pravo, ovlast ili udio vezan za jedan od tih programa pripada toj trećoj strani, IPP će nabaviti potrebna prava koja će mu omogućiti, između ostalog, korištenje takvog sadržaja Web Poslužitelja ili odnosnog rada Web Sitea. Ako ne ispuni bilo koju od ovih navedenih obveza, u cijelosti ili djelomično, IPP će:

pokriti svaku štetu koju je Korisnik pretrpio;
braniti i smatrati Korisnika nedužnim ako je pozvan ili predstavljen kao strana u zakonskom postupku pokrenutom trećom stranom koja navodi stvaran ili prepoznat prekršaj kršenja bilo kojeg autorskog prava, zaštitnog znaka ili svakog drugog prava intelektualnog vlasništva, ovlasti ili udjela, i pokrit će umjesto Korisnika svaku novčanu osudu u kapitalu i s kamatama, te svaki trošak uključujući zakonske i odvjetničke pristojbe, kojima se Korisnik može izložiti kao posljedicom toga; i
zamijeniti, bez odgađanja i o svoj trošak, nezakonito korišten sadržaj s potpuno originalnim programima ili onima na koje IPP ima valjano pravo, i imaju istu funkcionalnost kao i prethodni.

4.5.4. Poštovanje prava intelektualnog vlasništva treće strane (od strane Korisnika)
Elementi Web Sitea dani ili postavljeni od Korisnika biti će u potpunosti originalni i neće kršiti nikakva autorska prava, zaštitni znak ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva, ovlasti ili udjela koji pripadaju trećoj strani. Ako su jedan ili više od gore navedenih elemenata kreirani, u cijelosti ili djelomično, trećom stranom ili ako pravo, ovlast ili udio, vezan za jedan od tih elemenata, pripada toj trećoj strani, Korisnik će nabaviti odgovarajuću dozvolu koja će mu omogućiti, između ostalog, da unese svaki takav element (ili dio elementa) na Web Site. Ako ne ispuni svaku od ovih navedenih obveza, u cijelosti ili djelomično, Korisnik će:

pokriti svaku štetu koju je IPP pretrpio;
braniti i smatrati IPP nedužnim ako je pozvan ili predstavljen kao strana u zakonskom postupku pokrenutom trećom stranom koja navodi stvaran ili prepoznat prekršaj kršenja bilo kojeg autorskog prava, zaštitnog znaka ili svakog drugog prava intelektualnog vlasništva, ovlasti ili udjela, i pokriti će umjesto IPP-a svaku novčanu osudu u kapitalu i s kamatama, te svaki trošak uključujući zakonske i odvjetničke pristojbe, kojima se Korisnik može izložiti kao posljedicom toga; i
povući, bez odgađanja i o svoj trošak, Web stranice, tekst, Grafičke Elemente ili Programske komponente nezakonito korištene ili zamijeniti ih s potpuno originalnim elementima ili onima na koje Korisnik ima valjano pravo. Ako Korisnik ne ispuni ovu obvezu unutar određenog vremenskog razdoblja naznačenog u formalnoj obavijesti, time neopozivo ovlašćuje IPP da ukloni nezakonito korištene elemente, u potpunosti o trošak Korisnika.

4.6. Zasluge
Zasluge dodijeljene IPP-u za smještaj Web Sitea biti će u skladu sa Specifikacijom. Nadalje, IPP ima pravo kao referencu navesti navedeni smještaj na svoj Web site i također može postaviti hipertekstualnu vezu koja vodi izravno, ili unutar okvira (framea), do početne stranice Korisnikovog Web Sitea.

4.7. Obveza povjerljivosti
IPP potvrđuje da neki dostavljeni i koji će biti dostavljeni dijelovi informacije od strane Korisnika, mogu biti od važnog strateškog značaja Korisniku i stoga postaju poslovna tajna u svrhu ovog Ugovora. Dosljedno tome, izuzev dijelova informacije koji će biti na Web Siteu i onih koji pripadaju javnoj domeni, IPP se obvezuje prema Korisniku:

na povjerljivost i neodavanje informacija;
da će poduzeti i provesti sve prikladne mjere kako bi se sačuvala povjerljivost informacija;
da neće priopćavati, prenositi, iskorištavati, ili na bilo koji način upotrebljavati dijelove informacije u svoju korist ili korist treće strane;
da će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da IPP-ovi partneri, dioničari, direktori, predstavnici, posrednici, opunomoćitelji, upravitelji, namještenici i osobe s kojima može biti povezan, održe povjerljivu prirodu dijelova informacije, za i u ekskluzivnu korist Korisnika.

4.8. Korisna informacija
Korisnik potvrđuje da ga je IPP prije prihvaćanja ovog Ugovora, opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za Usluge koje pruža.

4.9. Način provođenja Ugovora
Osim i isključivši ispunjenje obveza navedenih u Specifikaciji, IPP je slobodan izabrati kako će provoditi ovaj Ugovor i nije na nikakav način podređen Korisniku u pogledu provođenja ovog Ugovora.

4.10. Podugovaranje
Ako nije drugačije navedeno u Ugovoru, IPP može zaposliti bilo koju treću stranu da provede ovaj Ugovor. Međutim, provođenje ovog Ugovora ostaje pod nadzorom i odgovornošću IPP-a.

4.11. Dodatne usluge
Ako Korisnik zatraži dodatne usluge od IPP-a, a potonji se složi, kupovni nalog vezan za spomenute dodatne usluge će biti pripremljen od strane IPP-a i prihvaćen od strane Korisnika. Tip i cijena raspoloživih dodatnih usluga navedeni su u Specifikaciji.

4. 12. Jamstvo
IPP ne daje nikakvo jamstvo Korisniku, izričito ili natuknuto, s obzirom na:

Web Poslužitelja, Web Site, njihov rad, njihove dijelove strojne i programske opreme, a također i njihov pristup Internetu;
rezultate, financijske ili ne, stvarne ili prepoznate, pozitivne ili ne, koji su posljedica ili koji mogu biti posljedicom korištenja i izlaganja Web Sitea.

Jedino jamstvo koje IPP može dati je da će poduzeti sve moguće i prihvatljive mjere da bi smjestio Web Site na profesionalan i učinkovit način u skladu s pravilima općenito prihvaćenim industrijom i u skladu sa Specifikacijom.

4.13. Ograničenje odgovornosti
Osim i izuzevši ozbiljne nedostatake s njegove strane, IPP neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakve nedostatke i nastale štete, bilo izravne ili neizravne, a Korisnik će IPP smatrati nedužnim i oslobodit će ga svake nastale tvrdnje, u svakom od sljedećih slučajeva:

prisvanjanje, promjena, gubitak ili oštećenje, nezakonito ili neovlašteno, u cijelosti ili djelomično, datoteka, Grafičkih Elemenata ili Programskih komponenti Web Mape;
gubitak ili oštećenje Statistike Prometa;
gubitak poslovnih mogućnosti ili prihoda vezanih za rad ili manjak rada, ili za korištenje ili manjak korištenja Web Sitea, ili za nađenu informaciju ili informaciju koju sadrži;
hakerski napadi na Web Poslužitelja ili na Web Site od treće strane;
šteta nastala virusom;
privremeno zakrčenje mrežne propusnosti;
prekid veze s Internetom van kontrole IPP-a.

4.14. Promjena stope ili dodatni porez
Ako se stopa bilo kojeg primjenjivog poreza promijeni, ili ako se uvede novi porez tijekom trajanja ovog Ugovora, ta stopa ili taj novi porez postaje primjenjivim, a ukupna cijena bit će prilagođena tome.

4.15. Troškovi ovrhe
Ako bude potrebno, nakon Korisnikovog propusta plaćanja IPP-u, prebaciti ovršitelju ili odvjetniku, Korisnik će platiti IPP-u pristojbu odvjetničke opomene u iznosu od 50,00 Kn, kao dodatak stvarnoj dugovnoj bilanci.

4.16. Poništenje Ugovora (od strane Korisnika)
Korisnik može poništiti ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme pisanom obavijesti predanom IPP-u. Usprkos tome, Korisnik ostaje odgovoran za plaćanje Usluga za cjelokupno vrijeme trajanja ugovora kako je određeno u Specifikaciji, te drugih usluga pruženih od strane IPP-a, bez ikakvog smanjivanja ili redukcije.

4.17. Poništenje Ugovora (od strane IPP-a)
Ako Korisnik ne ispuni bilo koju obvezu vezanu ovim Ugovorom, usprkos primljenoj formalnoj obavijesti o tome, IPP može poništiti ovaj Ugovor, isključiti Web Site i ukloniti ga s Web Poslužitelja. On će biti obvezan refundirati Korisniku svaki predujam (ili ostatak bilance) ili svaki primljeni iznos koji premašuje stvarno obavljen posao, prema svim njegovim pravima i zaštiti od Korisnika.

4.18. Selidba Web Sitea
Ako se ovaj Ugovor iz bilo kojeg razloga poništi, IPP će surađivati s Korisnikom u osiguranju učinkovite selidba Web Sitea na drugi Web poslužitelj. Bez ograničenja većine gore navedenog, IPP će, bez odgađanja:

poslati Korisniku listu potrebnih programa (uključujući broj posljednje inačice) potrebne za odgovarajući rad Web Sitea koji će biti instaliran na drugi Web poslužitelj;
surađivati u prenošenju Web Site URL-a na drugi Web poslužitelj ako je ime domene određeno uz Web Site;
ako ime domene nije određeno uz Web Site, instalirati i održavati, na URL-u naznačenom u Specifikaciji, na kontinuirano razdoblje od petnaest (15) dana po poništenju ovog Ugovora, Web stranicu pripremljenu od strane Korisnika koja obavještava o premještanju Web Sitea na drugi Web poslužitelj i sadrži hiperktekstualnu vezu koja izravno vodi na naslovnu stranicu Web Sitea na drugom Web poslužitelju.

5. OPĆE ODREDBE

Ako nije drugačije određeno ovim Ugovorom, primjenit će se sljedeće odredbe:

5.1. Viša sila
Nijednu stranu neće se teretiti i progoniti ovim Ugovorom ako je ispunjenje obveze, djelomično ili u cijelosti, odgođeno ili spriječeno zbog više sile. Viša sila je vanjski nepredviđen i nesavladiv događaj, koji onemogućava ispunjenje obveza.

5.2. Valjanost ugovora
Ako se cijeli ili dio bilo kojeg paragrafa, stavke ili odredbe ovog Ugovora smatra nevažećim ili neprovedivim, neće imati nikakvog utjecaja na bilo koji drugi paragraf, stavku ili odredbu, niti na ostatak spomenutog paragrafa, stavke ili odredbe, ako nije drugačije izrazito navedeno u ovom Ugovoru.

5.3. Obavijesti
Svaka obavijest namjenjena bilo kojoj Strani smatrati će se pravovaljanom ako je napisana i poslana elektroničkom poštom (e-mailom), poštom preporučeno ili potvrđeno, putem sudskog podvornika ili kurirske službe na adresu Strane istaknutu u ovom Ugovoru, ili na bilo koju drugu adresu koju je ta Strana navela pismeno drugoj Strani.

5.4. Naslovi
Naslovi u ovom Ugovoru stavljeni su samo zbog lakšeg snalaženja i ne mijenjaju, na nikoji način, značenje ili djelokrug odredaba.

5.5. Program
Program ovog Ugovora se smatra sastavnim dijelom ako je propisno prihvaćen od obiju Strana.

5.6. Bez izuzetaka
Ni pod kojim okolnostima se propust, nemar ili zaostalost Strane s obzirom na primjenu prava ili zaštite predviđene ovim Ugovorom smatraju izuzetkom tog prava ili zaštite.

5.7. Zbirna prava
Sva prava istaknuta u ovom Ugovoru će biti zbirna, a ne alternativna. Izuzetak pravilu neće biti smatran kao izuzetak svakog drugog pravila.

5.8. Cjelokupni Ugovor
Ovaj ugovor, zajedno sa SLA Ugovorom (Service Level Agreement), sačinjava cjelokupni sporazum među Stranama. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ovom Ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ovog Ugovora.

5.9. Dopune
Gamahosting može nadopuniti ili promijeniti rokove i uvjete ovog Ugovora u bilo koje vrijeme po vlastitom nahođenju, kao i ukinuti ili izmjeniti usluge koje nudi.

5.10. Broj i rod
Gdje je primjereno, jednina istaknuta u ovom Ugovoru bit će tumačena kao množina, a rod će biti tumačen kao muški, ženski ili srednji, ovisno o kontekstu.

5. 11. Ustupanje prava
Nijedna Strana ne može, ni na koji način, ustupiti ili prenijeti svoja prava ovog Ugovora na neku treću stranu, bez prethodnog pismenog pristanka druge Strane.

5.12. Izračunavanje vremenskog razdoblja
Kod izračunavanja vremenskog razdoblja ovog Ugovora:

prvi dan razdoblja neće se uzeti u obzir, ali se zadnji uzima;
neradni dani, npr. subote, nedjelje i javni praznici, uzet će se u obzir; i
kad god zadnji dan pada na neradni dan, razdoblje se produžuje na sljedeći radni dan.

5.13. Valuta
Valuta korištena u svrhu ovog Ugovora biti će hrvatska KUNA (Kn).

5.14. Primjena zakona i nadležnost suda
Ovaj Ugovor biti će smatran i proveden u skladu sa zakonima na snazi u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.

5.15. Izbor boravišta
Strane su sporazumno izabrale boravište u pravnoj općini Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska, za saslušanje bilo kakve nastale tvrdnje vezane za tumačenje, primjenu, provođenje, trajanje, pravomoćnost ili posljedice ovog Ugovora.

5.16. Kopije
Svaka kopija ovog Ugovora biti će smatrana izvornikom kad se propisno prihvati od strane obiju Strana, podrazumijeva se, međutim, da sve te kopije tvore jedan te isti Ugovor.

5.17. Nasljednici
Ovaj Ugovor obvezuje ove Strane, a također i njihove pojedine pravne i zakonske nasljednike.

5.18. Solidarna odgovornost
Kad god se jedna od Strana sastoji od dvije ili više osoba, te će osobe biti zajednički i solidarno odgovorne drugoj Strani.

5.19. Proteklo vrijeme
Kad god jedna od Strana ne ispuni obvezu ovog Ugovora unutar ugovorenog roka, proteklo vrijeme će sadržavati formalnu obavijest o propustu navedenoj Strani.

6. DATUM STUPANJA NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan prihvaćanja Online Narudžbenice.

7. TRAJANJE UGOVORA

Trajanje ovog Ugovora bit će navedeno u Specifikaciji.

8. PRODULJENJE UGOVORA

Po isteku, ovaj će se Ugovor automatski produljiti na isto vrijeme trajanja i uvjete kako je naznačeno u Specifikaciji, osim cijene koja će se ustanoviti u skladu s IPP-ovim cjenikom u trenutku tog produljenja, osim ako Korisnik ne pošalje IPP-u obavijest o ne-produljenju ugovora barem pet (5) dana prije isteka razdoblja smještaja navedenog u Specifikaciji ili bilo kojeg razdoblja produljenja.

9. POSTUPAK PONIŠTENJA

Ovaj Ugovor će se poništiti u sljedećim okolnostima:

po isteku razdoblja smještaja navedenog u Specifikaciji, ako ovaj Ugovor nije produljen, ili po isteku bilo kojeg razdoblja produljenja;
po pismenom pristanku obiju Strana;
u slučaju poništenja, predviđenog ovim Ugovorom;
ako Strana ne ispuni svoje obveze i ne popravi propust unutar razdoblja od petnaest (15) dana od primitka formalne obavijesti navedene od nenamirene Strane u kojoj se traži namirenje propusta ili unutar kratke odgode koja je navedena u ovom Ugovoru;
ako jedna od Strana bankrotira ili dođe pod stečaj, ili prestane poslovati;

Usprkos tome, postupak poništenja ovog Ugovora neće utjecati na prava ili obveze Strana, u pogledu intelektualnog vlasništva, ograničenja jamstva ili ograničenja odgovornosti, čija prava i obveze će vrijediti i nakon poništenja ovog Ugovora.

10. PRIZNANJE OBIJU STRANA

STRANE PRIZNAJU SLJEDEĆE:

DA SU PRIJE SASTAVLJANJA OVOG UGOVORA MEĐU STRANAMA ODRŽANI PROPISNI PREGOVORI;
DA OVAJ UGOVOR AUTENTIČNO I U POTPUNOSTI ODREĐUJE SPORAZUM POSTIGNUT MEĐU NJIMA;
DA JE SVAKA ODREDBA OVOG UGOVORA ČITLJIVA I JASNA;
DA NISU NAIŠLI NA POTEŠKOĆE U SHVAĆANJU ODREDABA OVOG UGOVORA;
DA JE PRIJE PRIHVAĆANJA OVOG UGOVORA, SVAKA STRANA IMALA MOGUĆNOST SAVJETOVANJA S PRAVNIM SAVJETNIKOM;
I DA JE SVAKA STRANA DOBILA KOPIJU OVOG UGOVORA NEPOSREDNO NAKON PRIHVAĆANJA ISTOG OD OBIJU STRANA.

 

Lista naših web hosting partnera: Java Web Hosting Jsp Web Hosting Cheap Web Hosting  Best Web Hosting

Quality Web Templates Dreamweaver Mx Templates FrontPage Web Templates

J2ee Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Quality Web Hosting Inexpensive Web Hosting Web Hosting Hrvatska

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.